Andrzej Duda

Andrzej Duda

Oborniki (woj. wielkopolskie), 19.04.2017. Prezydent Andrzej Duda przemawia podczas spotkania z mieszkañcami Obornik, 19 bm. (zuz) PAP/Jakub Kaczmarczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezydent: wreszcie przyszed³ czas, ¿e nasze pieni¹dze nie s¹ rozkradane***